คลอรีน

หน้าหลัก > สินค้าทั่วไป > โซดาไฟน้ำ

 • Specifications
  รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data)
    ชื่อทางการค้า โซดาไฟ 50%
  สูตรทางเคมี NaOH
  ชื่อทางเคมี Sodium Hydroxide50%
  การใช้ประโยชน์ ใช้ในงานฟอกอุตสาหกรรม เคมีการย้อม การทำความสะอาดผิวโลหะ การเคลือบออกไซด์ อุตสาหกรรมกระดาษ สบู่ การสกัดสังกะสี เคมีปิโตรเลียมสัมเคราะห์
   2. การจำแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)
   U.N. Number CAS No สารก่อมะเร็ง
  1824 1310-73-2 -
   3. สารประกอบที่เป็นอันตราย (Hazardous Ingredients)
   ชื่อสารเคมี
  (Substances) เปอร์เซ็นต์
  (Percent) ค่ามาตรฐาน
  TLV ความปลอดภัย
  LD50
  โซดาไฟ 32% 2 mg/m3 1,350 mg/kg
  Ceiling (Rabbit)
   4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)
   จุดเดือด (Boiling Point °C) 119° C @ 760 mmHg
  จุดหลอมเหลว 0 °C (Melting Point °C) -
  ความดันไอ (Vapour pressure) 76 mmHg @ 60° C
  การละลายได้ในน้ำ (Solubility in Water) สมบูรณ์
  ความถ่วงจำเพาะ
  (Specific Gravity (H2O = 1.0)) 1.33 @ 15.6° C
  อัตราการระเหย (Evaporating Rate) -
  ลักษณะสี และกลิ่น
  (Appearance Colour and Odor) ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สัมผัสแล้วลื่นเหมือนสบู่
  ความเป็นกรดด่าง (pH-value) เป็นด่าง pH > 14.0 (โซดาไฟ 7% pH 14.0)
   5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard Data)
  5.1 จุดวาบไฟ (Flash Point)
  5.2 ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammable limits-LEL) - ค่าต่ำสุด (LEL)% -, ค่าสูงสุด (UEL)%
  5.3 อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature)
  5.4 การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reactivity)
  -ทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดแก่
  -ทำปฏิกิริยากับน้ำ, กรด, ก๊าซไวไฟ และสารออกานิคฮาโลเจน โดยเฉพาะไตรคลอโรเอทิลีน อาจเกิดไฟและระเบิดได้
  -ทำปฏิกิริยากับโลหะเช่น อลูมิเนียม ตะกั่ว และสังกะสีทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ
  -ทำปฏิกิริยาระเบิดกับสาร Nitro/Chloro Organic Compound
  5.5 สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน (Material to Avoid) สารที่ทำปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น
  5.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว (Hazardous Decomposition Products)
   6. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard Data)
  6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย (Ways of Exposure)
  -ระบบหายใจ ตา ผิวหนัง ระบบย่อยอาหาร
  6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ) (Local Effects(Skin Eyes Moucous Membrane))
  -มีอันตรายต่อผิวหนัง ตา และเยื่อบุ ทำให้ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ปวดแสบและอาจบอดได้ ระคายเคืองต่อผิวหนังและอาจทำให้ไหม้ได้
  6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะสั้นๆ (Effects of Overexposure Short-term)
  -ระคายเคือง ผิวหนังไหม้ และอาจทำให้ตาบอดได้
  6.4 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะยาว (Effects of Overexposure Long-term)
  -ผิวหนังแห้งแตกและอักเสบนอกจากนี้ผิวหนังที่ถูกสารกัดอย่างรุนแรงก็อาจเป็นมะเร็งได้
  6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV 2 mg/m3 Ceiling
   7. มาตรการด้านความปลอดภัย (Safety Measures)
  7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง (Special Protection Information)
  7.1.1 การป้องกันไฟและการระเบิด (Fire and Explosion Prevention)
  -โซดาไฟเป็นสารที่ไม่ติดไฟ (แต่ถ้าไฟไหม้เราสามารถใช้น้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ)
  7.1.2 การระบายอากาศ (Ventilation)
  -โซดาไฟมีสถานะของเหลว และอัตราการระเหยต่ำมาก
  7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ (Respiratory Protection Type)
  7.1.4 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมือ (Hand Protection)
  -สวมถุงมือชนิดคลุมถึงศอก หรือชุดคลุมชนิดคลุมทั้งตัวซึ่งทำจาก PVC
  7.1.5 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตา (Eye Protection)
  -สวมแว่นตากันสารเคมี หรือที่ครอบตา(Goggle)
  7.1.6 การป้องกันอื่นๆ สวมรองเท้าบู๊ทซึ่งทำจาก PVC
  7.2 การปฐมพยาบาล (First Aid)
  7.2.1 กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง
  -ถอดชุดที่เปื้อนออกแล้วล้างผิวหนังที่เปื้อนด้วยน้ำอย่างน้อยที่สุด 15 นาที ถ้ายังมีอาการระคายเคือง- ควรไปพบแพทย์
  7.2.2 กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา
  -ล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อยที่สุด 15 นาทีระวังอย่าให้น้ำล้างตาไหลเข้าตาข้างที่ไม่ถูกสารแล้วนำส่งแพทย์7.2.3 กรณีสัมผัสสารเคมีโดยการหายใจ
  -ย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ แล้วนำส่งแพทย์
  7.2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล(ระบุการรักษาหรือแก้พิษ)
  -กรณีที่กลืนกินสารเคมีเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ควรให้ผู้ป่วยดื่มนมหรือน้ำใน ปริมาณมากๆ แล้วนำส่งแพทย์
   8. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ (Special Instructions)
  8.1 การขนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storing)
  -ภาชนะที่ขนย้ายและจัดเก็บต้องแข็งแรงปิดได้สนิทมีฉลากกำกับชัดเจน โดยเก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  8.2 การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (Corrosiveness)
  -บรรจุในภาชนะที่เป็นวัสดุทนการกัดกร่อน เช่น เหล็กเคลือบผิวด้วยยางกับ PE, PP หรือพลาสติกชนิดอื่น
  8.3 การป้องกันการรั่วและการหก (Spill and Leak Procedures)
  -เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และเตรียมถังสำรองไว้
  8.4 การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี (Disposal Methods)
  -น้ำเสียที่เกิดจากโซดาไฟก่อนทิ้งต้องบำบัดให้เป็นกลางโดยใช้ Hydrochloric/ Sulfuric/ Nitric/ Phosphoric/
  -Acetic Acid การทิ้งเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  8.5 การใช้สารดับเพลิง (Extingulishing Media)
  โซดาไฟเป็นสารที่ไม่ติดไฟ แต่ถ้าไฟไหม้เราสามารถใช้น้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ
           ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายถังละ 30 กิโลกรัม
    
    ต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณอรพรรณ โทร 0979282936 , คุณศุภรดา โทร 0917708536

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang