คลอรีน

  • ทางบริษัทขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การอุปการะคุณด้วยดีมาโดยตลอดซึ่งในปี พ.ศ.2557 นี้ ทางบริษัทได้ทำการปรับปรุงเว็บไซด์โดยเพิ่มเนื้อหาและสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์ และเพิ่มเติมบทความที่เรียบเรียงขึ้นเองและนำบทความจากผู้ชำนาญการด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และสินค้าทุกประเภททางบริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศที่บริษัทได้นำเข้าและโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศที่บริษัทฯได้เป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันนี้บริษัทให้บริการนำเข้าเคมีภัณฑ์ทุกประเภทจากประเทศจีน,ญี่ปุ่นและอเมริกา เป็นต้น (ดูรายละเอียดจากหน้าข่าวสารบริษัท) และทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับการอุปการะคุณจากท่านด้วยดีและตลอดไป

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., Design by WebsiteBigbang.com