คลอรีน

หน้าหลัก > ข่าวสาร > เรื่องของยางพารา

เรื่องของยางพารา

 •  การให้ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด

  ·         ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 สำหรับยางพาราในแหล่งปลูกยางเดิม และสูตร 20-10-12 สำหรับยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ อัตรา และเวลาใส่ปุ๋ยตามชนิดของดินและอายุของต้นยาง ตามตารางที่ 1

  ·         ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะในแหล่งปลูกยางใหม่

  ·         ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ 2 ข้างต้นยาง บริเวณทรงพุ่มของใบยางแล้วคราดกลบ กำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย

  ·         พื้นที่ลาดเท ควรใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม 2 จุด บริเวณทรงพุ่มของใบยาง แล้วกลบเพื่อลดการชะล้าง

  ·         ใส่ปุ๋ยในขณะที่่ดินมีความชื้น ไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแล้งหรือมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน

  การให้ปุ๋ยหลังเปิดกรีด

  ·         ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน สำหรับคำแนะนำทั่วไป คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน

  ·         ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหว่างแถวแล้วกลบ

  ตารางที่ 1 เวลาและอัตราปุ๋ยสูตรสำเร็จที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด

  ·          

  ปีที่

  อายุต้นยาง
  เดือน

  ุอัตราปุ๋ย (กรัม/ต้น)

  แหล่งปลูกยางเดิม

  แหล่งปลูกยางใหม่

  ิดินร่วนเหนียว

  ดินร่วนทราย

  ดินทุกชนิด

  1

  2

  70

  100

  60

  5

  100

  140

  80

  11

  130

  170

  100

  2

  14

  150

  200

  110

  16

  150

  210

  110

  23

  150

  210

  120

  3

  28

  230

  320

  180

  36

  230

  320

  180

  4

  40

  240

  330

  180

  47

  240

  330

  180

  5

  52

  260

  360

  200

  59

  260

  360

  200

  6

  64

  270

  370

  200

  71

  270

  370

  200

  หมายเหตุ เวลาใส่ปุ๋ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน แหล่งปลูกยางใหม่ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี

  การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

  ·         เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย หรือเป็นทางเบือกในการใส่ปุ๋ยเคมี หากเกษตรกรไม่สามารถหาสูตรปุ๋ยที่แนะนำในท้องตลาด เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยที่มีสูตรใกล้เคียงหรือผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

  ·         แม่ปุ๋ยที่นำมาใช้ในการผสมปุ๋ยเคมีได้แก่ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ปริมาณแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ จำนวน 100 กิโลกรัม แสดงตารางที่ 2

  ตารางที่ 2 ปริมาณแม่ปุ๋ยและสารตัวเติม (กิโลกรัม) ในการผสมปุ๋ยตามคำแนะนำน้ำหนัก 100 กิโลกรัม

  สูตรปุ๋ย

  ไดแอมโมเนียม
  ฟอสเฟต
  18-46-0

  ยูเรีย
  46-0-0

  โพแทสเซียม
  คลอไรด์
  0-0-60

  สารตัวเติมทราย
  ดินร่วน

  20-8-20

  18

  38

  34

  10

  20-10-12

  22

  36

  20

  22

  30-5-18

  10

  60

  30

  0

   

Copyright © 2012 by Viriya Interchem Co.,Ltd., รับทําเว็บไซต์ราคา by WebsiteBigbang